Thursday, April 2, 2009

MAJOR PENERBITAN

- Nor Azuwan Yaakob."Sejarah Perkembangan Penulisan dalam Pembinaan Tamadun Manusia" dlm. Jurnal Bahasa 43 : 8, hlm 710 - 724. 1999.

- Nor Azuwan Yaakob. "Analisis Kualiti Bahasa Buku Teks Matematik KBSM" dlm. Monograf Jabatan Bahasa Melayu, Universiti Putra Malaysia, 2, 1999: 70 - 79.

- Nor Azuwan Yaakob. "Analisis Kualiti Buku Teks Bahasa Melayu KBSM" dlm. Jurnal Bahasa, 44:8, hlm 777 - 796. 2000.

- Nor Azuwan Yaakob. 2006. "Retorik Kewartawanan dalam Konteks Keperkasaan dan Kelestarian Akar Budaya Melayu". Prosiding Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu Ke-2. UPM, Jilid 1:441-460.

- Nor Azuwan Yaakob. "Maklumat Leksikal dalam Struktur Kasus dan Argumen dalam Penulisan Berita" dlm. Jurnal Bahasa 6:4, hlm. 627-656, 2006.

- Nor Azuwan Yaakob. "Penulisan Retorik Kewartawanan Melayu dalam Konteks Pemerkasaan Martabat Budaya Bangsa". dlm. Jurnal Bahasa Brunei 12, hlm.51 - 63, 2007.

- Nor Azuwan Yaakob. Retorik Kewartawanan Melayu Akhbar Berita Harian (1957-1999). 2008. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Azuwan Yaakob (ed.), 2009. Mencari Makna Diri Melayu : Untuk Renungan Bangsaku. Kuala Lumpur : Persatuan Linguistik Malaysia.

- (Dalam proses menulis/menghasilkan buku berjudul Perkembangan Muzik Melayu, berkoloberasi dengan Pak Yusnoref, tokoh sasterawan, budayawan dan muzik Singapura, seangkatan Allahyarham P. Ramlee).

No comments: